Belangrijke gebeurtenissen in Emmer-Compascuum en omgeving

 

De titel is De Veenvrouw

De maker van het beeld is Johan Sterenberg
Het is gemaakt in 1983 en het is van brons en baksteen.
De hoogte is 2.50 m. Het beeld is geplaatst ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Emmer-Compascuum. Het beeldje is een eerbetoon aan alle naamloze vrouwen die onder armoedige omstandigheden zwaar werk moesten verrichten

 

Waar komt de naam Emmer-Compascuum vandaan?

Hieronder vindt u een stukje dat geschreven is door H. Buiskool en H. de Groot. Deze verhalen stammen af van rond 1923. Sedert onheugelijke tijden, toen al het veen tussen Emmen en Westenesch, Noord- en Zuid Barge, en de Hannoversche dorpen Rutenbrock en Lindloh nog een aaneengesloten geheel uitmaakten, hadden de bewoners van Ober- en Niederlangen en Altharen het recht, hun door de Bisschop van Münster geschonken, een gedeelte van de veenoppervlakte tot aan de Runde, door hun vee en schapen te laten beweiden. Door dit recht van samenweiden (jus compascui) ontstond de naam Compascuum, en hieraan danken Emmer-Compascuum en Barger-Compascuum hun naam.

 

Wat betekent toevoeging Compascuum

Wat betekend het woord "Compascuum" in de plaatsnamen Barger-Compascuum en Emmer-Compascuum? Ik weet inmiddels wel dat er 'gemeenschappelijke wei waarop het vee komt te grazen' mee wordt bedoeld. Maar waar komt 'Compascuum' vandaan?

De verklaring die U van het woord 'Compascuum' geeft, is ons ter ore gekomen. We hebben ons gericht tot enige Drentse historici. Dr. Geert Kocks uit Zuidlaren, betrokken onder meer bij de Drentse Encyclopedie, wist, naast de genoemde verklaring, ook iets over de herkomst van Compascuum'.

 

Het gaat hierbij inderdaad om een gemeenschappelijke weide.
Vroeger werd het vee geweid en het was vaak onduidelijk waar de grenzen van het land van de boer liepen. Het gebeurde toen wel dat men zich ten onrechte vee toeeigende.


Dat gebeurde vooral aan weerzijden van de Nederlands-Duitse grens.

De boeren hebben toen afspraken gemaakt en die leidden tot het beheer van een gemeenschappelijke weide.

De naam Barger-Compascuum verwijst dus naar de gemeenschappelijke weidegrond van de boeren van boermarke Noordbarge.

Voor de gemeenschappelijke weidegrond moest een naam worden bedacht.
Naar het schijnt - maar dat staat niet onomstotelijk vast - zijn de boeren toen naar een priester gestapt.

Dit was een neutraal figuur en deze diepte uit zijn Latijnse woordenschat 'compascere'op dat staat voor 'gemeenschappelijk'.

Dit is gekoppeld aan de afspraak over de gemeenschappelijke weidegrond en zo ontstond dus 'Compascuum'.

 

Een verhaal over Emmer-Compascuum rond 1650

De Runde werd een twistappel, gevechten om leven en dood vonden plaats. Daar was b.v. het geval met Dierkohm. Wubben Dierk of Dierkohm had als vrijwilliger de dertigjarige oorlog meegemaakt. Op Zaterdag 29 Mei 1649 kwamen twee schaapsherders en vier andere inwoners van Oberlangen zich bij Wubben Dierk beklagen, dat in een gevecht met 14 Drenthenaren ze 120 schapen hadden moeten achterlaten, en zelf met bebloedde koppen op de vlucht waren geslagen.

 

Dierkohm meende, dat deze daad niet ongewroken kon blijven en sprak zondag's d.a.v. , om onder zijn commando een veldtocht tegen de Drenthen te ondernemen. Zo trok Dinsdag 1 Juni Dierkohm met 115 man, afkomstig uit Altharen, Ober- en Niederlangen, allen met knuppels gewapend, het veenmoeras in.

 

De Althareners, met 52 man, werden verdekt opgesteld in de beukenbosjes en moesten aanvallen, zodra een hoornsignaal werd gegeven. Dierkohm vond de Drenthen die zich in tweeën hadden gesplitst, voorbereid op het "Slagveld". Terwijl hij de 33 man uit Niederlangen liet optrekken tegen het noordelijk legertje der Drenthen, werpt Wubben Dierk zichzelf met 30 man op het driemaal sterkere zuidelijke legertje.

Weldra werd het een handgemeen, het werd een formele kloppartij, de lucht weergalmt van knuppelslagen, hoera-geroep en vloeken, overstemd soms door het geblaf der voortdurend opgehitste woedende herdershonden. De strijd wordt gestreden met wisselende kansen. Daar roept plotseling de schaapsherdershoornblazer tot Dierkohm, die met zijn sabel geduchte klappen staat uit te delen, en in het gewoel van de strijd vergeten heeft, het signaal te laten geven:"Dierkohm, schall ich noch nicht toeten?"

 

"Ja, Junge, tute mal", schreeuwt Dierkohm, en zwaait weer gevaarlijk met zijn lange sabel. Nu stort, onder luid hoerageroep, de verse Altharensche bende zich uit het kreupelhout op de Drenthen. Deze waren hierop niet voorbereid, en afgemat door de strijd, raakten ze in verwarring en sloegen op de vlucht, door de vijand achtervolgd tot Klooster Ter Apel. Een groot getal schapen werd door de overwinnaars als buit meegevoerd.

 

Als Dierkohm verzamelen heeft laten blazen, prijst hij de moed van zijn dapperen en juicht triomferend: "So moi heft in de dertigjoarigen Krieg nich goan."

 

Het tractaat van 1765 tussen Drenthenaren en Münsterschen werd gewijzigd bij het geheim contract van 1784. Hierbij werd o.m. bepaald, dat Emmen en Westenesch, Noord- en ZuidBarge, samen zouden weiden met Wesuwe en Versen, en dat door de betwiste veenstrook geen zandwegen mochten worden gelegd. In 1817 werd een nieuwe overeenkomst gesloten, in 1824 kwam het tractaat van Meppen tot stand. Maar ook dit laatste grenscontract tussen Nederland en Hannover bleek niet voldoende. Op 30 December 1867 kwam eindelijk de acte van scheiding tot stand tussen de Hollandsche en Pruisische gerechtigden

 

Hoe ging het verder met Emmer-Compascuum?

Het verbod om woningen met stookplaatsen in de grenszone te bouwen werd opgeheven, waardoor zich hier veenkoloniën konden ontwikkelen. De grens met Groningen naar het Z.W. is een rechte lijn. Getrokken door de landmeter Jan Sems, in 1615, op verzoek van Willem Lodewijk, is deze Semslinie in 1817 na enige wijzigingen, telkens ten nadele van Drenthe, als wettelijke grens vastgesteld.

De Naamloze Vennootschap "Het Emmer-Compascuum" kocht nu op 15 mei 1874 van de Marktgenoten van Emmen en Westenesch het Emmer-Compascuum, groot 756.20.25 ha. In 1877 werk het kanaal van Ter Apel doorgetrokken naar en door de venen van het Emmer-Compascuum. De ontginningen werden krachtig ter hand genomen. Arbeiders van heinde en verre vestigden zich hier (Friesch Compascuum). Het hoofdkanaal werd steeds verder en verder doorgetrokken. Oosterdiep en later het Westerdiep en de Runde werden gegraven en talloze wijken en zijwijken.

 

Door het Scholtenskanaal is sedert 1906 de verbinding tot stand gekomen tussen het Van Echtenskanaal en het Stadskanaal. Onvermoeid wordt op de veenklomp ingewerkt en het ruwe veen moet wijken voor opschot en stikker van de veenkolonist. In de mobilisatie waren alle ogen gericht op Drenthe als turfland: Drentsch Californie Men vindt te Emmer-Compascuum, 3 O.L.S. en 1 B.L.S., een Ned. Herv. Kerk, een Geref. Kerk, een Chr. Geref. Kerk. In 1881 werd door de maatschappij de eerste woning op het zand gebouwd voor haar opzichter; op de z.g. "Dreeve" stonden een 15 tal "keeten"

 

Het veentijdperk

In Emmer-Compascuum had men een dubbel kanaalsysteem. Er werden twee kanalen op 200 meter van elkaar gegraven met van daaruit aan weerszijden de wijken. Deze kanalen waren op gezette afstanden verbonden door middel van een dwarskanaal. In de "vooraffen", tussen de hoofdkanalen, konden zich de middenstand en de arbeiders vestigen, zonder dat dat ten koste ging van de voor de landbouw bestemde grond.

De boeren vestigden zich na de vervening tussen de wijken. Voordelen van dit uit Groningen afkomstige systeem was dat er meer ruimte overbleef voor de landbouw, en dat men het aantal bruggen beperkte. Zeer nauw verbonden met de turfgraverij en het graven van kanalen was natuurlijk de turfschipperij.

 

Deze was een wezenlijk onderdeel geweest van de verveningen. Vervolgens Holthe tot Echten zouden per hectare afgegraven veenspecie zeker 120 turfschippers werk hebben. In 1894 zouden zeker 600 turfschippers werk hebben met transport van de turf uit Zuidoost-Drenthe. Het turftransport kende zijn eigen problemen.

 

Zo maakten de hoge kanaalrechten de transportkosten hoog; wilde men die binnen de perken houden, dan moest er met een grote deklast gevaren worden, die extra laadkosten met zich mee bracht. De fabrieksturf werd in het algemeen vervoerd door de "stookschippers", die voor eigen rekening voeren.

 

Zij kochten de turf bij de verveners en verkochten deze weer aan de fabrieken. Zij kregen slechts betaald voor de turf naar gelang het aantal uren dat de stoommachines op deze turf gedraaid hadden. Zodoende waren de stookschippers gedwongen om een goede kwaliteit turf te leveren.

 

Geschiedenis Emmer-Erfscheidenveen

Emmer-Erfscheidenveen heeft een eeuwenlange geschiedenis.
In de volksmond (Emmererf) was in het begin van de vorige eeuw een zelfstandig dorp wat was ontstaan door de turfwinning uit het veen.

In 1938 werd het administratief bij Emmer-Compascuum gevoegd.
Emmererf lag aan voormalige Bourtanger veen, de veengebied ten oosten van Emmen, bekend als het Emmer-Erfscheidenveen, Klazienaveen of Smeulveen. In dit gebied is vooral sinds het begin van deze eeuw op grote schaal turf gegraven. In de jaren zestig kwam hier een eind aan.

Door het terug lopen van de werkgelegenheid in het veen, liep ook het aantal inwoners terug van Emmer-erf.

 

De belangrijke gebeurtenissen voor Emmer-Compascuum

 

Jaartallen Gebeurtenissen

1874 De naamloze vennootschap "Het Emmer-Compascuüm" koopt van de markegenoten van Emmen en Westenesch het Emmer-Compascuüm

1875 De familie Hoge vestigt zich als eerst te Munsterscheveld.

1877 Vanuit Ter Apel wordt het StadsCompascuumkanaal doorgetrokken naar Emmer-Compascuum

1879 Emmer-Compascuum gesticht. Vervening en aanleg goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 4 oktober 1879 nr. 24 en van 13 september

1879 Ingebruikneming klapbrug bij café Schnieders v/h Roelofs.

1879 Volkstelling Munsterscheveld: 33 woningen, 3 onbewoond, 106 mannen en 82 vrouwen.

1880 Grote veenbranden in Zuid-Oost Drenthe.

1885 Stichting Emmer-Erfscheidenveen Mij.

1889 Volkstelling Munsterscheveld: 82 woningen, 3 onbewoond, 238 mannen en 288 vrouwen. Volkstelling Emmer-Compascuum 107 woningen, 2 onbewoond, 267 mannen en 288 vrouwen.

1892 Bouw stoomkorenmolen van HR Hoge te Munsterscheveld.

1895 Vanaf dit jaar wordt de naam dokter Lubberman genoemd in Emmer-Compascuum. Verongelukte later aan de Tramwijk bij Nieuw Weerdinge.

1896 De eerste schoenmaker en Emmer-Compascuum, F. Bijl uit Nieuw Weerdinge.

1898 De vervening en ontginning van Emmer-Erfscheidenveen goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 19 september 1898.

1900 Totstandkoming veenweg tussen Emmen en Emmer-Erfscheidenveen.

1900 Directeur J. Oostinjer van de NV "Het Emmer-Compascuum" meldt, dat bij het turfgraven is gestoten op een houten voetpad onder het veen.

1903 Hevige regenval sluit de veendorpen af van de buitenwereld.

1904 Opnieuw wordt de tol op de grens Munsterscheveld - Roswinkel in gebruik genomen in verband met de bestrating. Viering 25-jarig bestaan van Emmer-Compascuum.

1904 Een tramlijn verbindt Emmer-Compascuum met Coevorden.

1904 Ingebruikneming klinkerweg Emmer-Compascuum - Munsterscheveld richting Roswinkel.

1905 NV "Het Emmer-Compascuum" verkoopt haar bezittingen.

1906 Munsterscheveld verbonden met Ter Apel door een klinkerweg.

1906 Het Scholtenskanaal komt in gebruik.

1907 Feestlijke eerst rit van de tram van Coevorden en Munsterscheveld naar Ter Apel.

1908 Opening eerste steenfabriek aan de Runde.

1908 Stichting waterschap "Het Emmer-Compascuum".

1909 Zware regenval, die het leven in de veenstreken teistert.

1913 Opheffing van de tol op de grens Munsterscheveld-Roswinkel. Laatste tolgaarder J. Heine.

1916 Bestrating van de weg langs het Scholtenskanaal.

1917 Enorme veenbranden in de Drentse Monden.

1921 Veenbranden vernietigen onder andere de inboedel van de Chr. Nationale School aan Kanaal A te Emmer-Erfscheidenveen.

1921 Opening van het Verlengde Oosterdiep.

1921 Volkstelling Munsterscheveld: 318 mannen en 315 vrouwen. Volkstelling Emmer-Compascuum: 1581 mannen en 1572 vrouwen. Volkstelling Emmer-Erfscheidenveen: 1977 mannen en 1919 vrouwen.

1923 De wegen naar en van Emmer-Compascuum zijn volledig bestraat.

1926 Opening buurthuis aan Kanaal A te Emmer-Erfscheidenveen

1928 Grote veenbrand.

1929 Emmer-Compascuum een halve eeuw oud.

1930 De weg via Emmerschans naar Emmer-Erfscheidenveen is volledig bestraat.

1931 Aansluiting op het electriciteitsnet.

1932 Volkstelling Emmer-Compascuum: 2967 inwoners. Volkstelling Emmer-Erfscheidenveen: 3658 inwoners.

1935 Opening natuurbad tussen Oosterdiep en Westerdiep.

1938 Samenvoeging Emmer-Erfscheidenveen en Emmer-Compascuum tot één dorp Emmer-Compascuum bij gemeentelijk besluit van 1 oktober 1938.

1940 Ook via Emmer-Compascuum komen Duitse bezettingstroepen ons land binnen. Veel bruggen zijn opgeblazen, maar dat hield de aanvaller niet tegen.

1942 Verwijdering tramrails.

1947 AKU vestigt een garenveredelingsbedrijf aan de Runde te Emmer-Compascuum.

1950 Aansluiting van Emmer-Compascuum op de waterleiding.

1952 Asfaltering van de weg langs het Verlengde Oosterdiep.

1954 Emmer-Compascuum viert het 75 jarig bestaan.

1958 Geboorte Geert Boelen te Emmer-Compascuum

1961 Het veenschap "Het Emmer-Erfscheidenveen" krijgt een eigen wapen.

1964 Opening instructiebad en gymnastieklokaal aan het Hoofdkanaal (voorheen openbare lagere school)

1965 Begin van demping van de Runde.

1968 Emmer-Compascuum wordt aangesloten op het aardgasnet.

1977 Sluiting van de Enka-fabriek in Emmer-Compascuum

1979 Emmer-Compascuum viert zijn eeuwfeest.


Jaartallen Gebeurtenissen

1893 Rooms-Katholieke kerk gebouwd in Munsterscheveld als bijkerk van de parochie Ter Apel.

1893 Eerste openbare lagere school gesticht in Emmer-Compascuum. Naderhand school 1 genoemd. Hoofd B. van Steenwijk.

1894 Stichting Gereformeerde Kerk in Emmer-Compascuum

1894 Stichting Christelijke Gereformeerde Kerk in Emmer-Compascuum

1895 Stichting Nederlandse Hervormde Kerk in Emmer-Compascuum.

1900 Ingebruikneming kerkgebouw door de Gereformeerde kerk te Emmer-Compascuum.

1903 Tweede openbare lagere school gesticht in Emmer-Compascuum. Aan het Oosterdiep, School 2. Hoofd J.S. Jager.

1904 Baptisten bouwen een houten noodkerk op het bovenveen te Emmer-Erfscheidenveen.

1905 De Rooms-Katholieke parochie Munsterscheveld wordt zelfstandig.

1906 Ingebruikneming openbare lagere school in Emmer-Erfscheidenveen.

1906 Intrede eerste predikant van Gereformeerde Kerk in Emmer-Compascuum.

1911 Stichting School met de Bijbel aan de Schoollaan in Emmer-Compascuum.

1913 Stichting openbare lagere school aan de Foxel, School 3. Hoofd F. Beekhuis.

1913 Stichting School met de Bijbel aan de Runde. Hoofd H. Gerbscheid.

1913 Ingebruikneming van een houten noodkerk door Baptistengemeente aan Kanaal A te Emmer-Erfscheidenveen.

1914 Stichting Gereformeerde school aan Kanaal A te Emmer-Erfscheidenveen. Hoofd H. Aten.

1915 Stichting Rooms-Katholieke Leer- Naai- en Bewaarschool te Munsterscheveld.

1915 De Baptisten krijgen een stenen kerk aan Kanaal A.

1917 Munsterscheveld krijgt een Rooms-Katholieke pensionaat voor meisjes uit de nette stand.

1920 Dominee Van de Schors doet zijn intrede als eerste voorganger van de Baptisten-gemeente.

1920 Stichting van de openbare lagere school 5 aan Kanaal A te Emmer-Erfscheidenveen.

1924 Inwijding Rooms-Katholieke Huishoudschool te Munsterscheveld.

1924 Afbraak toren Rooms-Katholieke kerk te Munsterscheveld. Eerste steenlegging voor nieuwbouw van de kerk op 14 mei.

1925 Ingebruikneming Rooms-Katholieke ULO/Kweekschool.

1925 Stichting Nederlandse Hervormde kerk aan Kanaal A te Emmer-Erfscheidenveen.

1925 Stichting Nederlandse Hervormde school aan Kanaal A te Emmer-Erfscheidenveen. Hoofd Totter.

1930 Ingebruikneming gebouw Christelijk Gereformeerde Kerk aan het Oosterdiep te Emmer-Compascuum.

1933 Stichting afdeling Leger des Heils te Emmer-Erfscheidenveen.

1938 Ingebruikneming nieuwe zaal aan Kanaal A door het Leger des Heils.
1939 Ingebruikneming gebouw van de Nederlandse Hervormde Kerk aan Kanaal A te Emmer-compascuum. Predikant ds. Flens.

1945 Stichting Gereformeerde Kerk onderhoudende art. 31 aan kanaal B te Emmer-Erfscheidenveen. Predikant ds. J.L. Goris.

1956 Opheffing Chr. Gereformeerde kerk te Emmer-Compascuum. Samenevoegd met de gemeente Nieuw Amsterdam en vervolgens met die te Emmen.

1958 Ingebruikneming Rooms-Katholieke ULO-school te Munsterscheveld.

1963 Ingebruikneming Rooms-Katholieke school te Munstersche veld.

1963 Openbare lagere school 1 betrekt nieuw onderkomen aan de Eerste Koppelveenweg.

1964 Openbare lagere school 2 betrekt nieuw onderkomen aan de Oosterdiep w.z..

1966 Ingebruikneming klooster te Munsterscheveld aan Hoofdkanaal.

1977 Samenvoeging Rooms-Katholieke MAVO en openbare MAVO te Emmer-Compascuum aan de Willehadshof.

1978 Opheffing Chr. Nationale School aan Kanaal A te Emmer-Erfscheidenveen.

1978 Huisvesting openbare lagere school 4 in de voormalige openbare MAVO school aan de Runde.


De Vervening.

De historie van Emmen en Zuid Oost Drenthe in het bijzonder zijn onlosmakelijk verbonden met het veen. Om de ontwikkeling van dit gebied goed in beeld te brengen is enig inzicht in hetgeen zich hier eeuwenlang heeft afgespeeld onmisbaar.

neem ook eens een kijkje bij http://www.historisch-emmen.nl

 

Straten in Emmer-Compascuum

Acacialaan - Achterweg - Baggel - Bargweg - Berkenlaan - Beukenlaan - Bolster - Braakhekkeplein - Bredesloot - Creel - Derde Verbindingsweg - Eerste Groenedijk ZZ - Eerste Koppelveenweg - Eerste Verbindingsweg - Elzenlaan - Ep Schuilinghstraat - Esdoornlaan - Foxel - Gruinten - Gruintendwarsweg - Hoofdkanaal OZ - Hoofdkanaal WZ - Huls - Iepenlaan - J Abelnstraat - J Oostinjerstraat - Jeen Stokerstraat - Kalkovenwijk OZ - Kalkovenwijk WZ - Kalkwark - Kanaal A NZ - Kanaal A ZZ - Kanaal B NZ - Kanaal B ZZ - Kastanjelaan - Kijlweg - Kloosterweg - Knotwilglaan - Koppelwijk OZ - Korte Kavel - Kruisspoel - Lange Kavel - Larikslaan - Lijsterbeslaan - Lindendwarslaan - Lindenlaan - Maatschappijweg - Middenweg OZ - Middenweg WZ - Mispellaan - Munsterseweg - Oostelijke Doorsnee NZ - Oostelijke Doorsnee ZZ - Oostelijke Kielweg - Oostelijke Koppelveenweg - Oosterdiep OZ - Oosterdiep WZ - Pastoor Swildensstraat - Paul Krugerstraat - Plataanlaan - Populierenlaan - Rademakerstraat - Runde NZ - Runde ZZ - Scheerboom - Schoollaan - Schuttingslaan - Spil - Spindel - Spindop - Spoel - Streng - Tweede Koppelveenweg - Tweede Verbindingsweg - Twijn - Twijnstop - Veenakkers - Veenroede - Verl 2e Koppelveenwg - Verl Scholtenskanaal OZ - Verl Scholtenskanaal WZ - Verlengde 2e Groenedijk - Westelijke Doorsnee NZ - Westelijke Doorsnee ZZ - Westelijke Kielweg - Westerdiep OZ - Westerdiep WZ - Wikkel - Wilgenlaan - Willehadshof - Wissenweg - Wortelboerstraat - Zr Damasastraat - Zr Simpliciastraat -

 


Achternamen in Emmer-Compascuum
Ende - Ensing - Muller - Velde - Wessels - Aalbersberg - Aalenhuis - Ab - Accountantsbureau Poelman G AA - Achterberg Motorsport - Adema - Adema Elektro - Administratiekantoor Compas - Agrifirm - Ahlen - Ahlers - Ahlers Hüsers - Akker - Aktiedak Emmen - Al-Sadoon - Alderliefste - Alers - Ali - Altena - Alting - Amens - Ananias - Annen - Apex Engineering - Apotheek Emmer-Compascuum - Arends - Arkink - Arling - Arriva Taxi - Assen - Assurantiekantoor Herder - Assurantiekantoor Kompas - Astrologica - Autobedrijf Compas - Autobedrijf Duinkerken H - Autohuis Marco - Automobielbedrijf Jonge Gebr De - Autorijschool Bos Gerrit - Autorijschool Moorman Geertje - Autorijschool Proficiat - Autoschadebedrijf Bos - Autospecialist Drenthe - Autotechniek Schulten - Autototaalservice Kip - Baas - Bakker - Bakker, Michel en Anita - Bakker-van Oosten - Banis - Banzo BV - Banzo Engineering BV - Baptist - Baptisten Gemeente - Barelds - Barenkamp - Barenkamp-Geers - Baron - Bazuin - Bazuin, Richard en Leoni - Beekelaar - Beekman - Been - Beettjer - Begrafenisverzekeringskantoor UVV - Behangersbedrijf Oost - Beiering - Beijk - Beijnen - Bekkema - Belastingadviesburo Alan - Bemmel - Benes - Bens Electronic - Bente De - Bentlage - Bentlage Kegel- en Zalencentrum - Berends - Berends, Gerard en Gonda - Berendsen - Berens - Berg - Bergenhenegouwen - Bergman - Berken - Berkhout - Berkt - Bernsen - Bernsen, J J en Bloeming L - Beukering-Tjen - Bibliotheek - Bijl Schoenenzaak Klaas - Binsangou - Bisschop - BJE Montage - Blaauw - Blik - Bloemberg - Bloembinderij Fleur La - Bloemenboetiek Sanne - Bloemendaal Fred en Wolbers Angela - Bloemendaal Projecten Timmerwerk - Bloemsma - Blok - Blom - Blom Bakkerij J - Blouw - Boegheim - Boekenkring - Boekholt - Boelen - Boelens - Boer - Boer T de - Boer-Eisinga - Boerma - Boers - Bok - Bolado - Bolado-Revilla - Bolk - Bolmo VOF - Bom - Bon Ton - Boogaard - Booij - Booy, Erik en Marion - Borger, U en Molen M vd - Borstel - Bos - Bos Autoschadebedrijf - Bos, Alex en Patricia - Bos, Freddy en Wilma - Bos, Gezinus en Grietje - Bos, Jan en Jolanda - Bos, Richard en Renate - Bosch - Boskremer - Bosma - Bosma Stucadoorsbedrijf - Bosma, Henry en Bianca - Bosvelt - Bottenburg - Boud's Inn - Bouw G & H - Bouwbedrijf Lippold - Bouwers - Bouwmeester - Boven - Boxem - Braakhekkeschool Prot Chr Basisschool - Braam - Brake - Brands - Bredek - Bredek Maatschap - Breider - Brero - Bridden - Brink - Brinkman - Brinks - Brinks, Marcel en Mariska - Broek - Broekzitter - Brongers - Brouwer - Brug - Bruijn - Bruins - Bruinsma - Bruinsma, Renze en Alien - Brunekreeft - Bruns - Buirs - Buitendijk, A J en Visser H J D - Buitenhuis - Buitenhuis M J - Bulten - Bulthuis - Bultman - Bults - Buschman - Busker - Busker-Danic - Busscher - Busscher Fokvarkensbedrijf - Buter - Buurman - Buursema - Buurtbeheer Emmer-Ccompascuum Emmer-Erfscheidenveen en Foxel - Buurtvereniging Viersprong De - C 1000 Voordeelmarkt M Bergmeester - Camerik - Camping Kolderweide Tiben - Capac Inhouse Services - Caravan Centrum Herman Denekamp - Casimiri - Cate - Centrum Snackbar ’t - Chinees Restaurant Wo Hing - Christians - Colmer - Combex Transport BV - Compas Administratiekantoor - Compas Autobedrijf - Compas Tennisvereniging LT - Comtax Taxibedrijf - Concurrent De - Conen - Conveyor Experts BV - Coppens - Cremer - Cremers - Crucq - Cultureel Centrum De Hilde - Cusano - D & M H Bedrijfs- en Veiligheidskleding - D Adema, Electro D R - Dajo's Kinderkleding - Dalen - Dam - Dee - Deep Rock Drilling - Deiman - Dekker - Dekker Legendal Transport VOF - Denekamp - Denneman de Krieger - Depa Financiële Diensten - Depenbrock - Derksen - Deuring - Dienstencentrum voor Ouderen Waaide De - Diepenbroek G S - Dierenspeciaalzaak Moinat - Dieters - Dijck - Dijk - Dijk, J D en E - Dijken - Dijken A van - Dijken-van Jongbloed - Dijks - Dijks, Henk en Gea - Dijksma - Dijkstra - Dijkstra Pompenservice - Dijkstra, T T en Boerhof P A - Dik - Doek - Dokter - Dokter, Marcel en Ria - Dol-Baas - Doldersum - Doornbos - Doppenberg - Dorpshuis Foxel De - Dorpshuis Stobbe De - Dragon Sports EC - Dragstra - Dreef De - Drent - Drenth - Drijfhout - Drogisterij Gaper De - Dubben Albert en Lammie - Dubben Installatie Techniek - Duin - Duinkerken - Duinkerken Autobedrijf H - Duit - Dunning - Dusseljee - Duursma - Dyan Bouw- en Klussenbedrijf - Dyk - Ebbinge Fysio- en Manueel Therapie J - Ebell - Edah - Eerenstein - Eerkes - Eijsden - Eikens - Eilander-Halsema - Eillert - Eisen - Eisinga - Eisinga Tegelzetbedrijf - Eisinga Tegelzetbedrijf G - Eisinga, Eddy en Diane - Ekelhoff Reklame - Eleveld-Klaster - Ellerman - Ellermann - Ellermann H H - Elling - Elling, Marcel en Miranda - Emmens - Emmerink - Emming - en Aa, André en Karin vd - en Hoesen , Marietje en Johan - en Hogenbirk, Remco en Esmiralda - en Moormann, B en G - Ende - Ende, Martin en Dorethe op 't Ende Ende - Engelkes - Ensing - Ensing Kruize - Entrega - EP Gustin - Etalagepoppengigant BV - Etalagepoppengigant.nl - Evenhuis - Evers - Exel - Falke - Fehrman - Fehrmann - Feijen - Feiken - Feringa - Feyen - Fidder - Fidom - Finex BV - Fischer - Fischer Bouwbedrijf - Fitnesscentrum Down Under - Fixet Wilkens - Flantua - Flax NON - Foekens - Foekens, Erik en Renate - Foekens, Marcel en Doek Ilona - Foekens, Marcel en Yvonne - Folkers - Franke - Frans - Frantschach Coating Ab - Fresenius Hemocare Netherlands BV - Fuhler - Fysiotherapie Gal A H - Fysiotherapiepraktijk Bos en Middeljans - Galen - Gangelhof - Gangelhof Eino en Willie - Gebert - Gebert, Klaas en Karin - Geerdink - Geerts - Geerts, Wim en Linda - Geertsema - Geertsma - Gelijk - Geofix Funderingstechniek - Gepken - Gerdes - Gereformeerde Kerk - Gerna-Clean - Gerrits - Gerritsen - Gessel - GHT Oost Meesterschildersbedrijf - Ginkel - Goede - Goeman - Goeree - Goeree-Janning - Goldenhorse BV - Goor - Goos - Goossen - Gotschlich - Gozevoort - Graafland - Graafsma - Graafstra - Gravers - Greevink - Greevink Harry en Janna - Greevink-Ziemba - Greve - Greven - Greven Reizen - Grevinga - Grevink - Grevink-Klaster - Gringhuis - Groen - Groen Transporteur-Service - Groenewold - Groenheijde - Groot - Groote - Grooten - Grote - Groteboer - Gruis - Grummel - GTI Noordoost BV - H & N Lijmwerken - Haak - Haak, Koos en Lianne - Haan - Haandrikman, Andy en Linda - Haar - Hadders - Hagenaars - Haikens - Hair Fun Kapsalon - Hake - Hakkenes - Hallewas - Halm - Handbalvereniging DOS - Hanekamp - Haneman - Harleman - Harm - Harmes, Otto en Bianca - Harms - Harms, Hennie en Marieke - Harms, Marcel en Fiona - Hars - Hartings - Hartman - Hartman René en Petra - Hartnack - Hatzman - Hatzman-Evers - Hazeborg - Hebel - Heide - Heide, Hugo en Emmi vd - Heidema - Heidotting - Heijne - Heijne Huisartspraktijk G H - Heijnen - Heine - Heine Woninginrichting Joh - Heins - Hekhuis - Hekman-Wachtmeester - Helder - Heli-Holland BV - Heller, Willy en Greetje - Hemel - Hemme - Hemmes - Hempen - Hendriks - Hendriks, Cor en Manon - Hendriks, Henri en Patricia - Hengelsp Speciaalzaak Douwe Hendriks & Zn - Hengelsportvereniging Sport en Vriendschap - Herbers - Herbes d'Elixir - Herder - Herder Verzekeringen - Herder, Hans en Maria - Herder, Ivo en Evelien - Herder’s Podia Products - Herman Scholtenhoek Woon- en Zorgcentrum - Hermans - Hertstein - Hes - Hesseling - Heuvel - Heuving - Heyen - Heyne - Heynen - Hibra Dakbedekking VOF - Hidding - Hijmans - Hilberts - Hilgen - Hilgen Grondverzet BV K - Hilgen Koene & Muës Miranda - Hilgen, Johan en Ellen - Hilgen-Koops - Hilverts, Jakko en Marjan - Hindriks - Hindriks Kegel- en Zalencentrum/Restaurant - Hoeksteen RK Basisschool De - Hoekstra - Hoesen - Hoesen Zomer - Hoesen, Harrie en Cariena - Hoezen - Hoezen H - Hof - Hofman - Hofstra - Hogelink - Hogenbirk - Hogenbirk Zand-Grind & Transportbedrijf Siebrand - Hollander - Hollen - Holman - Holscher - Holstein - Holthof - Homan - Hoogland - Hooiveld - Hooivogel De - Hoor Textiel Henk ten - Hoorn - Hospers - Hospers Wenskaarten VOF - Houkes - Houthandel Kompas ’t - Hoveniersbedrijf Sunny Garden - Hovenkamp - Hoving - Hoving, Sierink.L.F. van - Hugen - Huicen - Huigen - Huigen, J en Grooten J - Huisarts Edgar C W - Huizen - Huizing - Huizing, J en Bruinsma W - Huizinga - Hulsebos - Hulsebosch - Hulskers - Hulst - Hummel - Hummel-Scholtens - Huser - Husers - Huygen - Huysmans - Hüser - Hölscher - Idema - Idema Kitbedrijf Emmen/Delfzijl - Idema, Hans en Elles - IJntema - Installatie Techniek Dubben - Interim Financial Solutions - Jager - Jagt - Jagt, Wim en Annet - Jakobs - Jalving - Jansen - Jelgersma - Jeuring - Jeurink - Jeurissen - Jipping - Johanna's Was- en Strijkservice - Joling - Jong - Jong Meubelstoffeerderij De - Jong-Streutker - Jongbloed - Jongbloed, Erik en Dijk Truida van - Jonge - Jonker - Jonkman - Joode - Joosten - Jungerhans - Kaa - Kaap - Kah - Kah-van Dijk - Kaijser - Kaiser - Kamies - Kamp - Kampen - Kamps - Kapelle - Kappen - Kappers - Kapsalon AdÈle - Kapsalon Good Look - Kapsalon Hair Fun - Kapsalon Lee - Kapsalon Sivona - Karst - Karst H G - Karstenberg - Kasius - Kasius-Dupon - Kaspers - Katerberg - Katoen - Katuin - Kauffeld - Kautz - KCC (Kim's Colourful Catering) - Keegstra - Kegel- en Zalencentrum Bentlage - Kegel- en Zalencentrum Hindriks - Kemp - Kempers - Kempers BV Autodemontagebedrijf T - Kenter - Kersaan - Kesting - Ketelaar - Keukenmontage Wi-Te-Ca - Keuter - Keuter B H - Kievit - Kievit Afbouw - Kijk - Kinderdagverblijf Dribbel - Kip - Kip-Tolksdorf - Kitbedrijf Idema Emmen/Delfzijl - Klaassen - Klaassens - Klanterie De - Klasen - Klaster - Klaver - Klavers - Klein - Klein-Santing - Klinken - Kloese - Klok - Klomp - Klompstra - Klooster - Kloppenburg - Kloppenburgs Textiel - Kluitenberg - Klus- en Behangbedrijf Dijks - Knegt - Knobbe - Knoop - Knorren - Kocks - Koekoek - Koeriersbedrijf Rondom - Kohnken - Kok - Kok P - Kollmer - Koning - Kooij - Kooijman - Kool - Koop - Koop De Vries Meubelen - Koops - Koot - Kooy - Kort - Korte - Kortwijk - Koster - Kostergreevink - Kral, Harry en Martha - Kramer - Kraster - Kremer - Kremers - Kremers Carstyling - Kriek - Kristel - Kroenen - Kroes - Kroeze - Kroezen - Kroon - Kruit - Kruize - Kruize Pieter - Kuik - Kuilman - Kuilman, Jaap Bert en Eric - Kuiper - Kuipers - Kuper - Kymm's Schoonheidssalon - Laan - Laar - Lahpor - Lamain - Lambers - Lameyer - Lamfers - Lammers, Paul en Ina - Land - Landbouwbedrijf Buijs VOF - Lange - Lankamp - Lanting - Lantinga - Lasker - Ledeboer - Leefkens - Leest - Leffers - Leffers-Klaassen - Legendal - Lei - Leico Centrum - Leij - Lever - Ley - Lienden - Lieshout-van Gestel - Lingenaar - Lippold - Lodenstein - Lodestein - Lodeweges - Lodewijks Holding BV - Loenen - Logopediepraktijk - Logtenberg - Lohuis - Loman - Lomulder - Loots - Losa - Loves - Loves Makelaardij - Loves, Henk en Anita - Lubach - Lubbers - Luik H - Luik H R - Lukkien - Lutjes - Lutke - Löhr - M Dokter-de, Veen M - Maat - Maatje - Magic Video VOF - Makelaardij Loves - Makelaardij og Buitenhuis M J - Manege - Manning - Mansens - Martens - Martina - Maschsport - Massage en Shiatsu Ma Chi - Matsumbu - MBC - Medema - Meent De - Meertens - Meijer - Meinema - Melgert - Mennuti - Mensen - Mensen H H - Mensing - Mensinga - Mensink - Mensvoort - Mensvoort-Burgmans - Mensvoort-Klijs - Menzen - Merode - Meubelstoffeerderij Jong De - Mevri Bouwverhuur - Meyering - Meyerink - Middel - Middeljans - Middelpunt Kwalitaria 't - Mink - Mink-Karstenberg - Moes - Moesker - Mohlmann - Molema - Molenkamp - Mooibroek - Moorlag - Moorlag en Angelique, Albert - Moorman - Moorman G - Mosselaar - Motordrôme MSV Emmen - Motzheim - Mulder - Mulder-Wolters - Muller - Muller-Berends - Munneke - Munneke R A - Muskee - Muter - Müter - Möller - Naaijer - Nanninga - Nat - Nederlands Hervormde Kerk - Nederlandse Hervormde Pastorie - Neef - Neef Buurtsuper - Neinders - Next Fashion - Nieman - Niemeijer - Niemeyer - Niet - Niezing - Nijenhuis - Nijhoff - Nijhoff L - Nijkeuter - Nijmeijer - Nijmeijer Transport - Nikken - Nimwegen - Nobbe - Noordhuis - Norda - Notaris Krol Fissering & Hilgen - Notariskantoor Krol Fissering & Hilgen - Notarissen Krol Fissering & Hilgen - NPBI International BV - Nuil - NZOD Organistatie en Verhuur - Oebeles - Oebeles, Marcel en Mariëlle - Oertel - Old Pub Café - Oldenburger - Oldenburger, Jeroen en Judith - Oldenburger, Martin en Mariska - Oldenhuis - Olijve - Ommen - Ommen Technische Installatie Van - Omvlee - Onderlinge Waarborgmaatschappij TVM UA - Ong - Onrust, Jakob en Helga - Ooms - Oorsouw-Ebelties - Oortwijn - Oortwijn, Erik en Mireille - Oost - Oost Behangersbedrijf - Oost Fa gebr H en P - Oost, Emiel en Harma - Oost-Diepstra - Oosten - Oosting - Ortse - Os - Ossel - Otjens - Otten - Ottens - Ottens, M en Velde J J vd - Over - Over Handelsonderneming BV J B - Over J B - Over Transport - Over-van Dooren - Paas - Pagters - Pagters, Emiel en Marietje - Pak - Panman - Parcoursverhuur Singel De - Parochie Willehad St - Pasveer - Pathuis - Paulusma - PB Foto - Peerdeman - Pepping - Personenvervoer Emmen - Peters - Peters Windt - Petersen - Peursem - Peuterspeelzaal Erfje Welzijngroep Sedna 't - Peuterspeelzaal Honingpot Welzijngroep Sedna - Pierik - Pinkster - Pinky's Speeltoestellen - Pinto - Planting - Platje - Platje-ter Wisscha - Ploeg - Ploeg Bouwservice & Timmerwerkplaats Van der - Ploeg Timmerwerkplaats & Bouwservice Van der - Podia Products Herder’s - Podotherapiepraktijk Klok N - Poede - Poelakker - Poelje-Thiewes - Poelman - Poelman G - Poker - Pol - Pol, Erwin en Violetta - Pomp - Pompstra - Pool - Poppe - Post - Post, B en Houkes A - Posthuma - Pothoven - Potze - Pragt - Pragt-Schipper - Prins - Prins, Erwin en Jeanet - Prinsen - Pruim - Pruim-de Jonge - Prummel - R & J Installatietechniek - R H ~~Schrik en W H I ~~Siekman - Rabobank Emmen - Rademaker - Rahmanovic - Ramaker - Rass - Read Shop The - Regio Bank - Regtop - Reijnen-Labee - Reintsema - Reit - Remmers - Remmerts - Rengers - Renovat Schilders - Restaurant Pizzeria Cleopatra - Ricambi Italia - Riensema - Rijk - Rijn - Rijswijk - Rijwiel- en Bromfietshandel Henk Karst - Ritsema - Robben - Roelfes - Roelofs, Freddie en Renate - Roffel - Rogge-Platje - Rolfers - Rolink - Romkens - Roo - Rooms Katholieke Parochie St Willehad - Rooms-Katholieke St Willehadus Parochie - Roos - Ros - Rossing - Rouw - Rozema - Rugge - Ruijgers Advies - Ruiter - Runde De - Russchen - Römer - Römkens - Saadhoff - Salama - Sanders - Santen - Santing - Schaart - Schaart, Danny en Marlies - Schaik - Schayik - Scheepstra - Schenkel - Schepers - Schepers, Frans en Boekmann Vanessa - Scherpen - Scheve - Scheven - Schiet-en Jachtsportcentrum Emmen - Schimmel - Schiphouwer - Schipper - Schlichters - Schmitz - Schneider - Schoenmaker - Schoenmakers - Scholte - Scholte Gerard - Scholten - Scholten , Reimer en Gonny - Scholtenszathe Innovatie BV - Schomaker Mannenmode - Schonewille - Schonewille, Anita en Martin - Schoo - Schoonbeek - Schooneman - Schrik - Schrik-Bruinsma - Schrik-Geerdink - Schuiling - Schulte - Schulte Stucadoorsbedrijf R - Schulten Autotechniek - Schut - Schuur - Schuur Hengelsport De - Schuurman - Scootersloperij Drente - Sedna Kantoor SLO - Seegers - Seijgers - Selles - SenTAD Secretariële Services - Seters - Setz - Setz, Heino en Hellen - Sewüster - Sibum - Sicak - Siegers - Siekman - Siekman Gevelreiniging - Siepel - Siersema - Siersema, Klaas en Petra - Siersema-van Londen - Sijp - Sijp-Spijker - Sikkens - Sikkes - SKNN Scherpen Kunststof Noord Nederland - Slagerij Veenhoven VOF - Slagman - Slomp - SMCC - Smid - Smit - Smith - Smits - Snackbar Kwalitaria Middelpunt 't - Snackpoint Lissy - Snijder - Snijders - Snoeijing - Snuverink - Snuverink, Johan en Marlies - Sociaal Kultureel Werk De Boo - Soelman - Soetevent - Sofcon - Sok - Soppe - Soppe Klussenbedrijf & Multiservice D J B - Specken - Speiard - Spek - Spijker - Sporthal - Springer - Springer-Woudstra - Staats - Stanneveld - Stap - Steenhuis - Stegen - Stegink - Sterenborg Transport VOF - Sterkenburgh - Stevens-Bos - Stichting Welzijngroep Sedna - Stichting Welzijngroep Sedna Peuterspeelzaal - Stik - Stoker - Stoks - Stoomnet Technische Inst-Energie Techniek - Strijker - Strijkers, AGJ - Strijks - Struik - Stucadoorbedrijf Profi Stuc & Totaal Afbouw - Stucadoorsbedrijf Bosma - Studio Borderline - Stuiver - Stukadoorsbedrijf Arling Stuc & Spack - Sturre - Sturre H - Sulman - Sulmann - Super - Super, Linda en Michèl - Supheert Mark en Miranda - Sven Veenkolonie en Natuur Stichtng - Swama - Tabak - Takken - Tamminga - Tandartspraktijk Fischer K - Tankstation Woltman - Tapper - Taxi Personenvervoer Emmen - Taxibedrijf Comtax - Taxibedrijf Ziekenvervoer Comtax - Tees - Tegel- en Sanitaircentrum - Tegelzetbedrijf Eisinga-Brands BV - Teiken - Telkamp - Telkamp, S en Veldhuis S - Terpstra - Thie, en Wierenga Hilona - Thole - Thole Transport - Thole, J H en Groot J de - Thole-Nijenbrink - Tholen - Tiben - Tieben - Timmer - Tjoelker - Todd - Tolhuis - TPC-Tractor Power Center - Trechsel - TRH Trading BV - Triangel Prot Chr Basisschool De - Trim Studio 122 - Trip - Tromp - Tubben - Tuimelaar Zwemschool De - Tuit - Tulp - Tulp-Huigen - Tuuk - Tuuk Geert en Geertiena van der - Tweewieler Wereld BV - Twickler - Ubels - Uem - Uitvaartverzorging Zomer B - Unij - Vakman Johan van der Sluis De - Valke - Veen - Veenema - Veenen - Veenhof-Schepers - Veenhoven - Veenhoven Doe het zelf Markt J - Veenker - Veenstra - Veeren - Vegt - Vegter - Velde - Veldhuis - Veldhuis Roger en Rachel - Veling - Velner - Velthuis, Fabian en Erna - Veltman - Veltrop - Veltrop en Withaar - Venema - Vennedunker - Vennink H J G J Verloskundige - Verhoeff - Verwarmingscentrum Noord Nederland - Verwey - Verzekeringen Herder - Videoshop 86 - Videotheek Zwikker - Vijver - Vijver Belastingadviseur J J A vd - Vijverberg-Voogt - Vinke - Vis - Visser - Vissering - Vlag - Vleer - Vlerk - Voegbedrijf De Vries - Voetbalvereniging Cec - Vondel - Vonk - Voort - Vording - Vos - Vos Kapsalon Grand Salon - Vos, Cor en Jannie - Voskuil - Voss - Voss-Bols - Vreeze - Vries - Vries De - Vries MLR Therapie Michiel de - Vries-Bisschop - Vrieswijk - Vroom - Waaij - Wagenmakers - Wanningen - Warringa - Warringa Schoonmaakbedrijf - Warrink - Wassen - Webers - Webers, A M W en Toth J L - Wedekind - Weering - Weerts - Weges - Weggemans - Wehkamp - Weide - Weide H J vd - Weidijk - Weidijk & Wolters Zandcementvloeren - Weidijk, J en Winkels P - Weinans - Weinans Elektrische Installatie - Weinans, Erik en Dijk Jenny van - Weitering - Wellen - Welling - Wendels - Wendels Transport J B - Wessel - Wesseling - Wessels - Wessels, Herman en Renate - Wessels, Jan en Marianne - Wessels-Mokkelencate - Westerhof - Wever - Wiebering - Wiebing - Wiegman - nienhuis - Wiegman Fokkema - Wiegman J - Wierenga - Wierenga, Almar en Marlies - Wierenga, André K en Hartmann R M - Wieringa - Wieringa, Harry en Melinda - Wijk - Wijk Rinie en Miranda van - Wijn - Wijnholds - Wilkens - Willems M - Willemsen, Marco en Janny - Willemsma - Wilts - Windt - Winters - Wisman - Withoff - Wittendorp - Witteveen - Woelders - Wolbers - Wolbers Projecten Milieu - Wolde - Woldring - Wolf - Wolters - Wolters J - Wolthuis - Woltman - Wolves Advertising - Woninginrichting Heine Joh - Woninginrichting Woondecor Kompas ’t - Woortman - Wortelboer - Wouden - Wubkes - Wupkes - Wösten - Zaan - Zandbergen - Zanten Fotografie Hennie & Wim van - Zanten-Kuiper - Zeeman - Zeeman, Derk en Gea - Zeeman, Freek en Marjon - Zelm - Zijlstra - Zijm - Zinger - Zomer - Zomer Hermann - Zonweringen Munneke - Zoon - Zuidema - Zuidema-Robben - Zwake - Zwart - Zwembad - Zwiers - Zwiggelaar - Zwols

 
 

 

Het is leuk vertoeven in Emmer-Compascuum

eczijbanner008.jpg

Copyright © 2015. All Rights Reserved.